KOUSEIDO/Kyo-Hyogu

Washi paper

SEKISHU WASHI KUBOTA /Sekishu Washi

Washi paper

Ikazaki shachu Inc. / Ozu Washi

Washi paper

TANIGUCHI AOYA WASHI CO., LTD. / Inshu Washi

Washi paper

ABOUT ESPACE DENSAN CURRENT EVENT ARCHIVE ABOUT DENSAN